بایگانی اخبار
1390/12/22 00:00:00
انتشار چهارمین و پنجمین شماره فصلنامه پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی (علمی –پژوهشی) در اسفند 90
1390/12/20 00:00:00
کسب مقام اول تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در بیستمین دوره رقابت های دانشجویان منطقه چهار
1390/12/2 00:00:00
راه اندازی سایت تحقیقاتی پرورش ماهی قزل آلاوماهیان سردآبی استان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
1390/12/16 00:00:00
آزمون كتبي سومين جشنواره ملي مطالعات قرآني دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد.
1390/12/16 00:00:00
برگزاری بیستمین دوره مسابقات بسکتبال دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار کشور در واحد شهرکرد
1390/12/15 00:00:00
کسب مقام دوم مسابقات کشتی دانشجویان منطقه چهار (اسفندماه 1389 در واحد نائین)
1390/12/14 00:00:00
برگزاری پنجمین جلسه سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامي در واحد شهرکرد
1390/12/14 00:00:00
برگزاری پنجمین جلسه سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامي در واحد شهرکرد
1390/12/14 00:00:00
کسب مقام سوم دانشجویان دختر منطقه چهار در رشته بسکتبال (آذرماه 1389 واحد خوراسگان)
صفحه 45 از 45