کد مطلب: 130568
با دفاع از رساله صورت گرفت؛
فارغ‌التحصيلي سومين دانشجوي دکتري تخصصي رياضي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1399/08/25
نمایش : 473

به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
فاطمه علينقيان به‌عنوان سومين دانشجوي دکتري تخصصي رشته رياضي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد از رساله دکتري خود با عنوان «نتايجي در BL-جبرهاي توپولوژي» به‌صورت مجازي دفاع کرد.

دکتر فرهاد خاکسارحقاني به‌عنوان استاد راهنما، دکتر شهرام حيدريان استاد مشاور از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد، دکتر محمدرضا ريسمانچيان از دانشگاه دولتي شهرکرد و دکتر سعيد رسولي از دانشگاه خليج فارس (بوشهر) به‌عنوان داوران اين رساله در جلسه دفاع حضور داشتند. از اين رساله، يک مقاله Emerging چاپ شده است.

سيدجمال کاظمي‌اصل، نخستين دانشجوي دکتري تخصصي رياضي تير ۹۸ از رساله خود با عنوان «برخي روابط بين BL-جبرهاي نوتري و آرتيني» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد دفاع کرد.

دکتر فرهاد خاکسارحقاني به‌عنوان استاد راهنما و دکتر شهرام حيدريان استاد مشاور از دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در جلسه دفاع حضور داشتند و از اين رساله يک مقاله WOS و ۲ مقاله Emerging چاپ شده است.

محمد طاهري دومين دانشجوي دکتري تخصصي رياضي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد است که از رساله خود با عنوان «مفهوم هم پوچسازهاي تعميم‌يافته در حالت مشبکه هاي مانده دار» در دي‌ ۹۸ دفاع کرد.

دکتر فرهاد خاکسارحقاني و سعيد رسولي به ترتيب استاد راهنما و استاد مشاور اين رساله دکتري بودند و از اين رساله هم يک مقاله WOS و يک مقاله Emerging چاپ شده است.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن