کد مطلب: 130384
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي امين دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
تاریخ انتشار : 1398/12/26
نمایش : 620
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد براي خدمات مشاوره غير حضوري به دانشجويان برنامه ارائه داد.
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي امين
 
برنامه ارايه خدمات مشاوره غير حضوري به دانشجويان
نام و نام خانوادگي مشاور روزهاي فعاليت زمينه تخصص ساعت ارايه مشاوره شماره تماس
آقاي دکتر محمد قاسمي يکشنبه -دوشنبه اختلالات اضطرابي و خلقي 11-10 09133812791
آقاي داريوش ايزفر شنبه يکشنبه دوشنبه اختلالات اضطرابي خانواده - حقوقي 12-8 09133816577
خانم دکتر زهرا جلالي اصيل شنبه ازدواج- خانواده 12-10 09135758500
خانم دکتر اکرم صادقي دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه - جمعه نوجوان خانواده 23-8 09368886285
خانم زهرا  اميني شنبه دوشنبه چهارشنبه ازدواج- خانواده 14-12 09306348161
خانم بتول محمدي شنبه -يکشنبه دو شنبه اختلالات خلقي و اضطراب 12-9 09921482860
خانم دکتر مريم چرامي چهارشنبه تحصيلي اختلالات خلقي 12-10 09163105980
خانم مهين ميرزاخاني شنبه - يکشنبه سه شنبه تحصيلي 12-10 09392222514
آقاي علي غفاري يکشنبه سه شنبه تحصيلي خانواده-ازدواج 12- 9 09133825568
سميه موسوي دوشنبه پنج شنبه ازدواج- خانواده 12- 8 09903201015
آقاي دکتر احمد طاهري فرد يکشنبه اختلالات خلقي و اضطراب- تحصيلي 12-9 09132834716
خانم نازي شيخي دوشنبه اختلالات اضطرابي درمان وسواس 11-30/9 09139887035
 
 
آدرس کانال تلگرام مرکز مشاوره مجازي  دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد@moshavereazaduni          

 
 
                                       
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن