کد مطلب: 130328
در نخستين جشنواره ايده پردازي انتخابات در ايران؛
عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد ايده پرداز برگزيده شد.
تاریخ انتشار : 1398/11/07 16:58:29
نمایش : 1300
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
در نخستين جشنواره ايده پردازي انتخابات در ايران، استارت آپ انتخاباتي، بيژن خليل مقدم عضو هيأت علمي گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با ارائه ايده اي با عنوان "انتخاباتِ مبتني بر نظريهي فازي؛ رويکردي نوين براي تحقق عدالت سياسي" به عنوان ايده پرداز برگزيده معرفي و از سوي سازمان بسيج اساتيد استان چهارمحال و بختياري تجليل شد.
به گفته ي اين محقق؛ ماهيت سيستم‌هاي متعارف انتخاباتي دنيا، غالباً به نحوي است که از بين گزينه‌هاي در معرض انتخاب (نامزدها)، يک گزينه بطور کامل و مطلق، تأئيد و انتخاب، و ساير گزينه‌ها نيز رد مي‌شوند. اين سبک از انتخاب‌کردن که مبتني بر تئوري دو دويي يا دو ارزشي ارسطويي است، منجر به افراط‌گري انتخاب کنندگان (رأي‌دهندگان) در تأييد مشخصه‌هاي مثبت گزينه مورد انتخاب، و منفي انگاشتن گزينه يا گزينه‌هاي ديگر و نهايتاً موجب شکل‌گيري انحراف از واقعيت در نتيجه انتخابات کل جامعه مي‌شود. بنابراين "انتخاباتِ مبتني بر نظريه فازي"، رويکردي مناسب براي رفع اين نقيصه است.
خليل مقدم اظهار کرد: انتخاب يک گزينه از بين چند نامزد توسط فرد رأي ‌دهنده، الزاماً به معناي تأئيد صد‌درصدي نامزد مورد انتخاب و رد 100% يا تأئيد 0% نامزدهاي ديگر توسط فرد انتخاب کننده نيست. امکان ارائه امتياز مساوي از سوي فرد انتخاب کننده به دو يا چند مورد از نامزدها وجود دارد.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: در انتخاباتِ مبتني بر نظريه فازي، تعميق و تدقيق رأي‌دهندگان در برنامه ‌هاي پيشنهادي نامزدها بمنظور امتيازدهي به کليه نامزدها (امتياز از 0 تا 100) به مراتب بيشتر خواهد شد و اين امر، يکي از مزاياي اين رويکرد است.
عضو هيأت علمي رشته دکتراي آينده پژوهي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد در پايان افزود: ساري و جاري ساختن رويکرد مذکور در عرصه انتخابات، منجر به وقوع نتايج شفاف‌ تر، دقيق ‌تر، واقعي ‌تر، منطقي ‌تر و به دور از تعصبات، منصفانه ‌تر و متناسب ‌تر با عقايد و نظرات جامعه و در نهايت موجب تحقق عدالت انتخاباتي و توسعه سياسي خواهد شد.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن