کد مطلب: 130208
راهنماي پذيرفته‌شدگان دوره بدون آزمون کارشناسي پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد
تاریخ انتشار : 1398/06/31 11:54:38
نمایش : 1853

راهنماي پذيرفته‌شدگان مقطع کارشناسي پيوسته براساس سوابق تحصيلي در سال تحصيلي 99 -98 دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، راهنماي پذيرفته‌شدگان نهايي مقطع کارشناسي پيوسته براساس سوابق تحصيلي در نيمسال اول سال تحصيلي 99 -98 دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد.

شرکت کنندگان در گزينش مذکور مي توانند با مراجعه به ســايت مرکــز ســنجش و پــذيرش دانشــگاه بــه نشــاني www.azmoon.net از نتيجه آن مطلع شوند.

زمان و نحوه مراجعه پذيرفته شدگان براي ثبت نام

پذيرفتــه شــدگان همــه رشــته هــا بايــد شخصــاً در روزهـاي يکشنبه 31 شهريورماه و دوشنبه اول مهرماه 98 بــا در دســت داشــتن مــدارک لازم جهــت ثبــت نــام بــه واحدهاي ذيربط که نشاني و تلفن آنها در سامانه اينترنتـي مرکــــز ســــنجش و پــــذيرش دانشــــگاه بــــه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir وهمچنين سامانه دانشگاه آزاد اسلامي به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه کنند.

پذيرفته شدگان واحدهاي علوم و تحقيقات، تهران مرکزي، تهران جنوب، تهران شمال، پزشکي تهران، الکترونيکي، تهران شرق، بروجرد، سنندج، خوراسگان، نجف آباد، تبريز، کرج، قم، شيراز، پرند، مشهد، همدان، اراک و شهرري جهت اطلاع از چگونگي و زمان ثبت نام مقتضي است به آدرس سايت آن واحدها به شرح زير مراجعه کنند.

علوم و تحقيقات به آدرس : www.srbiau.ac.ir

تهران‌مرکزي به آدرس : www.iauctb.ac.ir

تهران‌جنوب به آدرس : www.azad.ac.ir

پزشکي تهران به آدرس: www.iautmu.ac.ir

تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir

الکترونيکي به آدرس : www.iauec.ac.ir

تهران شرق به آدرس : www.iauet.ac.ir

نجف‌آباد به آدرس : http://rs.iaun.ac.ir

بروجرد به آدرس: www.aiub.ac.ir

اصفهان (خوراسگان) به آدرس:www.register.khuisf.ac.ir

سنندج به آدرس : www.iausdj.ac.ir

تبريز به آدرس : www.iaut.ac.ir

کرج به آدرس : www.kiau.ac.ir

قم به آدرس : www.qom-iau.ac.ir

شيراز به آدرس : www.iaushiraz.ac.ir

اراک به آدرس : www.iau-arak.ac.ir

پرند به آدرس: www.piau.ac.ir

مشهد به آدرس: www.mshdiau.ac.ir

همدان به آدرس: www.iauh.ac.ir

يادگار امام (ره) شهرري به آدرس: www.iausr.ac.ir

عدم مراجعه پذيرفتـه‌شـدگان در روز و سـاعت مقـرر بـه منزله انصراف از ثبت‌نام تلقي شده و هيچگونه اعتراضي پذيرفتـه نخواهد شد.

با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرين خـارجي وزارت کشور، مجوز ثبت‌نام اتباع خـارجي مقـيم متعاقـب انجـام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت‌هـاي اقـامتي اتبـاع مزبـور و اعـلام رسـمي آن توسـط آن اداره خواهـد بـود و تـا قبـل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت است.

مدارک لازم براي ثبت‌نام

پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي پيوسته لازم است اصل ديپلم کامل يـا اصـل گـواهي قبـولي پايـان تحصيلات نظام‌قديم متوسطه، اصل گواهي اتمـام دوره پـيش‌دانشگاهي و يا اصل ديپلم کامل يا اصل گواهي قبولي پايان تحصيلات نظام جديد متوسطه به همراه تصوير آنها، اصــل شناســنامه عکــس‌دار و دو بــرگ تصــوير از تمــام صفحات آن، اصل و يک برگ فتوکپي کارت ملي، شــش قطعــه عکــس 4*3 تمــام‌رخ کــه اخيــراً تهيــه و مشخصات پذيرفته‌شده در پشـت آنهـا نوشـته شـده باشـد (بـراي مشمولين 12 قطعه)، اصل و دو برگ تصوير مدرک مشخص‌کننـده وضـعيت خدمت وظيفه عمومي پذيرفته‌شدگان مرد و تکميل و ارائه فرم درخواست ثبت‌نـام ازجمله مدارک لازم براي ثبت‌نام است.

مشمولان ديپلمه اي که با استفاده از تعهدات خدمتي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي از خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند و معافيت آنها پس از انجام تعهد مقرر صادر مي گردد، بايد موافقت نامه رسمي از وزارتخانه يا سازمان متبوع را ارائه دهند.

افرادي که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت وظيفه عمومي هستند، براي ثبت نام لازم است با مجوز وظيفه عمومي از خدمت ترخيص شوند.

شاغلين نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران بايد گواهي موافقت و معرفي سازمان مربوطه را ارائه کنند.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن