کد مطلب: 128681
"ليست رشته‌هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد سال 1395"
تاریخ انتشار : 1394/09/22 15:34:57
نمایش : 11987
"ليست رشته‌هاي کارشناسي‌ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد سال 1395"
نام گروه نام رشتــه جديد / قديم
مصوب
دانشکده فني و مهندسي
گروه برق مهندسي برق – سيستم‌هاي قدرت جديد
مهندسي برق – افزاره‌هاي ميکرو نانوالکترونيک جديد
مهندسي برق – سيستم‌هاي الکترونيک ديجيتال جديد
مهندسي برق – مدارهاي مجتمع الکترونيک جديد
گروه عمران مهندسي عمران – زلزله قديم
مهندسي عمران – سازه جديد
گروه مکانيک مهندسي مکانيک – طراحي کاربردي جديد
مهندسي مکاترونيک – اتوماتيک و کنترل توليد جديد
مهندسي مکاترونيک – طراحي ربات‌ها و سيستم‌هاي مکاترونيکي جديد
مهندسي مکاترونيک – ارتباطات جنبي انسان، ماشين ، کامپيوتر جديد
گروه کامپيوتر مهندسي کامپيوتر – نرم‌افزار قديم
مهندسي کامپيوتر – هوش مصنوعي و رباتيکز جديد
گروه معماري مهندسي معماري قديم
معماري- طراحي فضاهاي آموزشي قديم
دانشکده علوم پايه
گروه رياضي و فيزيک رياضي – جبر قديم
رياضي کاربردي – آناليز عددي قديم
رياضي – رياضيات مالي جديد
گروه زيست‌شناسي ژنتيک قديم
زيست‌شناسي – بيوشيمي قديم
زيست‌شناسي – ميکروبيولوژي قديم
زيست‌شناسي – علوم جانوري گرايش فيزيولوژي جانوري قديم
دانشکده علوم انساني
گروه ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي قديم
زبان و ادبيات فارسي – ادبيات تطبيقي (فارسي – عربي) جديد
گروه زبان‌انگليسي آموزش زبان انگليسي جديد
مترجمي زبان انگليسي جديد
گروه فقه و حقوق فلسفه و حکمت اسلامي جديد
فقه و حقوق خصوصي جديد
فقه و حقوق جزا جديد
گروه حقوق حقوق جزا و جرم‌شناسي قديم
       
 
 
گروه روانشناسي روانشناسي جديد
روانشناسي تربيتي قديم
روانشناسي عمومي جديد
گروه مديريت مديريت دولتي – طراحي سازمان‌هاي دولتي جديد
مديريت دولتي – خط‌مشي‌گذاري عمومي جديد
مديريت بازرگاني – بازاريابي جديد
مديريت دولتي – مديريت تحول جديد
مديريت آموزشي قديم
گروه حسابداري مديريت مالي جديد
حسابداري قديم
گروه تربيت‌بدني مديريت ورزشي – مديريت بازاريابي در ورزش جديد
فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوي فعاليت بدني و تندرستي جديد
دانشکده غذا و دارو و کشاورزي
گروه علوم دامي علوم دامي – تغذيه دام قديم
علوم دامي – اصلاح نژاد دام قديم
مهندسي منابع طبيعي – تکثير و پرورش آبزيان قديم
گروه گياهان دارويي مهندسي کشاورزي – علوم تکنولوژي بذر قديم
علوم باغباني – فيزيولوژي و اصلاح گياهان دارويي، ادويه‌اي و نوشابه‌اي قديم
مهندسي کشاورزي – کشاورزي اکولوژيک (اگرواکولوژي) قديم
گروه صنايع غذايي علوم و مهندسي صنايع غذايي- فناوري مواد غذايي قديم
گروه شيمي شيمي- شيمي تجزيه جديد
شيمي – شيمي معدني جديد
شيمي- شيمي فيزيک قديم
شيمي – شيمي آلي جديد
فيتوشيمي جديد
دانشکده دامپزشکي
گروه دامپزشکي انگل‌شناسي دامپزشکي قديم
بافت‌شناسي دامپزشکي قديم
بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي جديد
دانشکده پرستاري و مامايي
گروه بهداشت مديريت خدمات بهداشتي و درماني جديد
 
 
  • در مجموع 32 رشته کارشناسي‌ارشد جديد در سال 1394 به تصويب رسيده است.
  • جهت اطلاعات بيشتر به سايت www.azmoon.org  مراجعه فرمائيد. (شماره‌هاي تماس 09137718005، 09137718155 و 09137718087)
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن