5 اسفندماه، آخرين مهلت ثبت نام در مقاطع کارداني و کارشناسي بدون آزمون
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
براساس صدور بخشنامه اي از طرف سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي، داوطلبان ورود به دانشگاه در مقاطع کارداني و کارشناسي پيوسته و ناپيوسته بر اساس سوابق تحصيلي فقط تا پايان وقت اداري سه شنبه 5 اسفند براي ثبت نام بصورت حضوري فرصت دارند