وقتي دانشجويان عاشق محيط زيست هستند؛
حفاظت از تنوع زيستي بي‌مانند ايران/ ناجيان جوان به حيات وحش زندگي دوباره مي‌بخشند