در جشنواره جهادگران علم و فناوري؛
دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد رتبه برتر پژوهشي کسب کرد