توسعه دانش‌‌هاي نو با انجمن‌هاي علمي/ ۲۲ احمدي‌چالشتري در گفتگو با آنا عنوان کرد؛
آمادگي انجمن‌هاي علمي براي همکاري در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي