در دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد؛
نخستين شتاب‌دهنده استان چهارمحال و بختياري راه‌اندازي مي‌شود