دکتر پورارشد مطرح کرد:
دانشگاه‌ها مهم‌ترين مرکز ترويج مکتب شهدا هستند/ تبديل آثار حاج‌قاسم به گفتمان با ابزار هنر