با احکامي از سوي دکتر طهرانچي؛
سرپرستان ۳ واحد دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شدند