عضويت دکتر مهران کوهي کمالي در شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
دکتر مهران کوهي کمالي يکي از اعضاي گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد و رييس فعلي نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري، عضو شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور شد.