همکاري دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و کميته امداد امام خميني (ره)، براي ساخت مسکن هموطنان سيل زده لرستان
به منظور خدمت رساني به محرومين و نيازمندان و با هدف ايجاد سرپناه براي هموطنان سيل زده در استان لرستان، تفاهم نامه همکاري بين دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و کميته امداد امام خميني (ره) استان چهارمحال و بختياري منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري در ديدار با مسئولين کميته امداد امام خميني (ره) گفت: دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يکي از بزرگ ترين شبکه هاي اجتماعي و فرهنگي کشور در شهرستان ها و مراکز استان، با بهره گيري از سرمايه معنوي و اجتماعي مناسب خود، مي تواند همراه با مردم و ساير دستگاه ها و سازمان ها در ساخت منازل مسکوني براي سيل زدگان گام هايي موثر بردارد و در اين امرخداپسندانه سهيم باشد.
دکتر ابراهيم رحيمي افزود: هدف از اين تفاهم نامه کمک به ساخت 10 واحد مسکوني براي هموطنان سيل زده است که تعداد 5 واحد مسکوني شهري و تعداد 5 واحد مسکوني روستايي به مبلغ1750000000 ميليون ريال ساخته خواهد شد.
 وي اظهار داشت: در اين تفاهم نامه دانشگاه آزاد استان چهارمحال و بختياري متعهد شد که ميزان اعتبار سهم خود را به ازاي هر واحد شهري 200 ميليون ريال و هر واحد روستايي 150ميليون ريال جمعا به نام کميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري نزد صندوق امداد ولايت واريز کند.
دکتر رحيمي تصريح کرد: مدت اين تفاهم نامه از تاريخ امضا و تبادل نسخ آن حداکثر 9 ماه از تاريخ امضاي قرار داد استاني با کميته امداد خواهد بود که در صورت توافق طرفين تمديد خواهد شد.
وي افزود: احداث واحدهاي مسکوني سيل زدگان خسارت ديده از سيل با هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و تشخيص کميته امداد در استان هاي خسارت ديده تعيين و مشخص خواهد شد.
رييس دانشگاه آزاد اسلامي شهرکردخاطر نشان کرد: اين تفاهم نامه در شش ماده و در دو نسخه به امضاي طرفين رسيد و مبادله شد و هر کدام از نسخه ها حکم واحد داشته که از تاريخ امضا طرفين معتبر است.
مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري هم در اين نشست گفت: کمک به تامين الباقي منابع مالي مورد نياز اجراي اين تفاهم نامه از محل تسهيلات بانکي، مساعدت بلاعوض، تهيه نقشه و ساخت واحدهاي مسکوني متناسب با ويژگي هاي فرهنگي و اقليم منطقه و انجام نظارت هاي فني جهت ارتقا سطح کيفي، شناسايي و معرفي خانواده هاي واجد شزايط مشمول تفاهم نامه و مديريت ساخت واحدهاي شهري و روستايي تا پايان سال جاري از تعهدات کميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري است.
علي ملک پور افزود: شروع عمليات اجرايي ساخت 10 خانه شهري و روستايي با مساحت هاي 50 و 75 مترمربع پس از واريز 30 درصد از تعهدات مالي دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري، در استان لرستان آغاز خواهد شد.
اين تفاهم نامه در شش ماده و دو نسخه به امضاي رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال و بختياري و مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) رسيد.