فراخوان چهارمين جشنواره آموزشي تحصيلي جايزه ملي ايثار
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
چهارمين جشنواره آموزشي تحصيلي جايزه ملي ايثار با هدف معرفي و تجليل از برترين هاي آموزشي و تحصيلي جامعه هدف طرح شاهد و ايجاد پويايي، تحرک و افزايش انگيزه تحصيلي، توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران با همکاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دانشگاه آزاد اسلامي و مرکز مديريت حوزه هاي علميه برگزار مي شود.