باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران برگزار مي کند:
دوره تربيت خبرنگاري "ترنج"
هر دانشجو يک رسانه