برداشت بيش از 20 تن گندم از مزرعه آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه:
رييس دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد از برداشت بيش از 20تن گندم از شش هکتار اراضي مزرعه آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد خبر داد.
دکترمظاهر نيکخواه گفت: به ‌‌منظور وابسته ‌نبودن به شهريه دانشجويي و جذب درآمدهاي خارج از شهريه، شش هکتار از زمين‌هاي آبي مزرعه آموزشي و تحقيقاتي اين دانشگاه امسال به کشت گندم اختصاص يافت که به‌طور ميانگين از هر هکتار سه تن محصول و بيش از 20 تن گندم برداشت شد.
وي با بيان اينکه در مزرعه گندم دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد از روش‌هاي آبياري نوين استفاده و برداشت گندم  نيز با کمک دستگاه انجام مي‌شود، گفت: گندم هاي برداشت شده در اين مزرعه آموزشي و تحقيقاتي به سيلوي گندم شهرکرد فروخته مي شود.
دکترنيکخواه برداشت گندم در اين دوره را برداشتي مرغوب دانست و افزود: طرح افزايش کيفيت گندم در مزرعه آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي شهرکرد با اجراي درست کاشت، داشت و به زراعي و استفاده از تجربه و نظرات کارشناسي اعضاي هيأت علمي گروه کشاورزي افزايش مي يابد.