هفته تربيت بدني و ورزش مبارک باد
تربيت بدني واه اي است به وسعت رشد و تربيت و کمال انسان که باتقويت و تربيت تمامي ابعاد وجودي انسان جسماني، روحاني، تعلقي، اجتماعي و اعتقادي انسان را به کمال مي رساند.