دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي:
روساي 16 دانشگاه کشور انتخاب شدند/ تاييد 5 رئيس استاني دانشگاه آزاد
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي از انتخاب 16 نفر از روساي دانشگاه‌ها در کميته انتخاب روساي دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، در جلسه شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي دکتر محمود پوريوسف مياندوآب به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي و واحد اروميه، دکتر مظاهر نيکخواه به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان چهارمحال بختياري و واحد شهرکرد، دکتر سيف‌الله فضل‌اللهي قمشي به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان و واحد قم، دکتر سيدعلي طاهري به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان گلستان و واحد گرگان، دکتر محمدحسن برهاني‌فر به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان البرز و واحد کرج تاييد شدند.

همچنين بنابراعلام دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دکتر ابراهيم فرشيدي به عنوان رئيس دانشگاه صنعتي شهداي هويزه، دکتر عزيز حبيبي ينگجه به عنوان رئيس دانشگاه محقق اردبيلي، دکتر اسدالله تيموري يانسري به عنوان رئيس دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، دکتر سيد حسن سلطاني به عنوان رئيس دانشگاه هنر، دکتر محمد حسن فتحي نسري به عنوان رئيس دانشگاه تربت حيدريه، دکتر جبارعلي ذاکري به عنوان رئيس دانشگاه علم و صنعت، دکتر احمد خامسان به عنوان رئيس دانشگاه بيرجند، دکتر مسعود نصيري به عنوان رئيس دانشگاه سمنان، دکتر علي محمودي‌نژاد به عنوان رئيس دانشگاه سيرجان، دکتر محمد ملکي به عنوان رئيس دانشگاه ملاير، دکتر احمد عريان به عنوان رئيس دانشگاه ياسوج از ديگر روساي دانشگاه‌هاي تاييد شده در جلسه شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستند.