بسيج اساتيد کشور برگزار مي کند:
جشنواره دو سالانه پژوهشي بسيج اساتيد کشور
جشنواره دو سالانه پژوهشي بسيج اساتيد کشور در مازندران همراه با برنامه هاي متنوع