بخشنامه سازمان مرکزي:
امتياز ويژه براي حمايت از انتشار مجله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي
بخشنامه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي