وام بدون بهره دانشجويي
دانشجويان محترمي که تاکنون تسويه حساب مالي نکرده اند فرصت دارند تا 15 مهر جهت اخذ وام بدون بهره به صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه مراجعه فرمايند.