تمديد پايان نامه
دانشجويان ارشد بخوانند
دانشجويان محترمي که در اين نيمسال متقاضي دفاع از پايان نامه خود هستند،جهت ثبت نام وتمديد پايان نامه تا 18 مهر اقدام نمايند،در غير اين صورت اين نيمسال براي آنها مرخصي صادر خواهد شد.