اولين کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي کامپيوتر
کنفرانس ملي ايده هاي نو در مهندسي کامپيوتر
شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد
12 شهريور ماه 1394

http://nice2015.ir